Makaleler

RESMİ GAZETE - PAY TEBLİĞİ

24.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.d) yayımlanmıştır. Tebliğ ile mülga 27. Madde yeniden düzenlenmiştir. Yeni madde ile getirilen yenilikler aşağıda sayılmaktadır.


• Payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir on iki aylık dönemde sermayelerinin yüzde onunu aşan pay satışlarının bazı şartlarda borsada gerçekleştirilmesi öncesinde pay satış bilgi formu düzenlenip Kurulca onaylanması gerekir.

• Bu şartlar, satışın; sermayenin yüzde yirmisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan sahip olan ortaklar ya da yönetim kurulu üyelerinin seçimine etki eden imtiyazlı paylara sahip olan ortaklar tarafından gerçekleştirilmesi halinde gündeme gelir.

• Borsada işlem gören nitelikte olmayan ve herhangi bir on iki aylık dönemde sermayenin yüzde onunu aşan nitelikteki payların, ilgili ortaklar tarafından borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için MKK’ya yapacakları başvuru öncesinde, Kurulca bilgi formu onaylanır ve KAP’ta ilan edilir.

• Yukarıda sayılan şartları taşıyan ortakların satışı yapılacak payları ayrı ayrı dikkate alınır ve bilgi formu her bir ortak bazında düzenlenir.

• İlgili ortakların borsada yapacakları pay satışlarının herhangi bir on iki aylık dönemde ortaklık sermayesinin yüzde onunu aşıp aşmadığının tespitinde, pay satışının yapıldığı tarihteki sermaye tutarı dikkate alınır.

• Gerçek ve/veya tüzel kişi ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıklar ile tüzel kişi ortakların yönetim kontrolünü elinde bulunduran gerçek ve/veya tüzel kişilerle bu kişilerin yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıkların birlikte hareket ettikleri kabul edilir.

İLETİŞİM
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”