Makaleler

NOTERLERİN TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMASI // 7413 HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

28.06.2022 tarih, 31880 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7413 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 60. maddesinde yapılan değişiklik yapılmış ve noterlerin, taşınmaz satış sözleşmesi yapabileceği hususu düzenlenmiştir. Ancak anılan değişiklik, ilgili altyapı oluşturulduktan sonra uygulanacak olup, bu altyapının 01.01.2023 tarihine kadar kurulması beklenmektedir.


Anılan maddede, Noterler tarafından yapılacak tapu satış sözleşmelerinde, yalnızca 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca tapu harcı alınacağı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü döner sermaye işletmesine gelir kaydedilmek üzere hizmet bedeli alınacağı, damga vergisi ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar değerli kağıt bedelleri alınmayacağı düzenlenmiştir. Ayrıca bu madde kapsamında yapılan işlemler karşılığında noter ücreti dışında herhangi bir ücret alınmayacağı, noter ücretinin taşınmazın değerine göre beş yüz Türk lirasından az ve dört bin Türk lirasından fazla olamayacağı düzenlenmiştir.

Anılan değişikliğe ilişkin kanun metninin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:


İLETİŞİM
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”