Makaleler

GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN GEÇİCİ 90’INCI MADDESİNİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINDAKİ USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 90’ıncı maddesinin hükümlerinin uygulanmasındaki usul ve esasların belirlenmesine ilişkin tebliğ 02.08.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ, yurt içi veya yurt dışında daha önce bildirilmemiş; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile yurt içinde daha önce bildirilmemiş taşınmazları bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır. Söz konusu varlıklar için % 1 oranında vergi borcu doğacak ve geçmişe yönelik başka bir vergi incelemesi ya da vergi borcu söz konusu olma... Devamı için

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan "2.000.000 Amerikan Dolan", "Ekonomi Bakanlığınca" ibareleri sırasıyla "500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası", "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca" şeklinde, (b) bendinde yer alan "1.000.000 Amerikan Dolan... Devamı için

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 7/8/1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. "g) Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştınlamaz." MADDE 2- Aynı Karara aşağıdak... Devamı için

ULUSLARARASI KARA PARANIN AKLANMASI VE TÜRKİYE'DE ALINACAK TEDBİRLER

Son zamanlarda, tüm dünyada, yasa dışı ticaret, silah, uyuşturucu, tarihi eser kaçakçılığı, yolsuzluk, rüşvet gibi haksız kazanç teşkil eden suçlar ile terör faaliyetlerindeki artışlara bağlı olarak, bu suçlardan elde edilen paraların aklanması faaliyetlerinde de, paranın sirkülasyonunu temin etmek amacıyla, kaçınılmaz şekilde önemli artışlar görülmüştür.
Kara para aklama faaliyetleri ile küresel olarak mücadele edebilmek için, hükümet temsilcileri ve uluslararası teşekküllerin Brüksel'de yapmış oldukları t... Devamı için

“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”