Makaleler

GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN GEÇİCİ 90’INCI MADDESİNİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINDAKİ USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 90’ıncı maddesinin hükümlerinin uygulanmasındaki usul ve esasların belirlenmesine ilişkin tebliğ 02.08.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ, yurt içi veya yurt dışında daha önce bildirilmemiş; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile yurt içinde daha önce bildirilmemiş taşınmazları bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır. Söz konusu varlıklar için % 1 oranında vergi borcu doğacak ve geçmişe yönelik başka bir vergi incelemesi ya da vergi borcu söz konusu olmayacaktır.


İlgili Tebliğ’e göre:

- Yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar, 31.12.2019 tarihine kadar bankalara veya (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları için) aracı kurumlara bildirilebilecektir. Bu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacaktır.

- Bildirime konu edilen yurt dışındaki varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

- Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların) 31/12/2019 tarihine kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle söz konusu tebliğ çerçevesinde Türkiye’ye getirilmesi mümkündür.

- Yurt dışında bulunan varlıkların bildirildiği bankalar ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %1 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edecektir ve beyan süresi içerisinde ödeyecektir.

- Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31.12.2019 tarihine kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine doğrudan ya da elektronik ortamda beyan edilebilecektir.

- Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince %1 oranında vergi tarh edilecektir. Bu şekilde hesaplanan vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.

Sonuç olarak, bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması imkânından yararlanılabilmesi için, bildirilen veya beyan edilen varlıklara ilişkin doğan vergi borcunun vadesinde ödenmesi ve bildirimi yapılmış olan ve yurtdışında bulunan varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi ya da Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir.

Yamaner & Yamaner Hukuk Bürosu

İLETİŞİM
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”