Makaleler

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ - 23 12 2019

07.12.2019 tarihli RG. “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”

   
  Değerli Konut Vergisinin Kapsamı:

1319 S Emlak Vergisi Kanunu Madde 42:

1. Mesken niteliğinde ve
2. değeri 5.000.000 TL ve üzerinde

olan taşınmazlar değerli konut vergisine tabidir.

 • Bu kanun yayımlandığı gün yürürlüğe girmiştir.
Madde 33 Değerli Konut Vergi Mükellefleri:

 Mesken nitelikli taşınmazların;

 • maliki,
 • intifa hakkı sahibi,
 • malik gibi tasarruf edenler
 Değerli Konut Vergisi öder.

 • Paylı mülkiyette malikler hisseleri oranında,
 • Elbirliği mülkiyette ise müteselsilen sorumludurlar.
 • Paylı mülkiyette esas olan taşınmazın toplam bedelidir. Payın değeri dikkate alınmaz.
Madde 31 Konutların Değer Tespiti ve Tebliği:

 Taşınmaz değeri;
 •  TKGM ‘’Taşınmaz Değerleme Başkanlığı’’ veya yetkilendirilen değerleme şirketleri tarafından hesaplanacaktır.
 • Değer, internet sitesinde ilan edilir. Bu ilan tebliğ yerine geçmez.
 • Sorgu: http://tasinmazdegerleme.tkgm.gov.tr/

Değerli Konut Vergisi Sorgulama Sayfası


 Madde 32 Vergi Oranları :

 Mesken nitelikli taşınmazın değeri;
1. 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar binde 3,
2. 7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar binde 6,
3. 10.000.001 TL ve üzeri olanlar binde 10, oranındadır.

Madde 31 Bedele itiraz:
 •  Tebliğ alan mükelleflerin, şahsen ya da yetkili temsilci aracılığıyla yazılı olarak 15 gün içinde itiraz etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         İtiraz Mercii;
 •  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veya
 • TKGM’ye iletilmek üzere tapu müdürlükleridir.
 •  İtiraz dilekçesi herhangi bir tapu müdürlüğünde sunulabilir.

Değerlemenin Kesinleşmesi:

 • 15 gün içerisinde itiraz edilmezse veya itiraz reddedilirse, değerlemenin sonucu kesinleşir.
   Dikkat etmek gerekir ki;

 • Buradaki kesinleşme, idari işlemin kesinleşmesidir, yargı yolunu kapatmaz.
 İtirazların Değerlendirilmesi:
 • Süresinde yapılan itirazlar 15 gün içerisinde TKGM tarafından değerlendirilmeye alınır ve sonuçlandırılır.
 • Sonuç ilgiliye tebliğ edilir.
Madde 35 Mükelleflerin Vergi Beyanı :
 •  Bina Vergi Değeri ve TKGM’nin belirlediği değer, taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı vergi dairesine Şubat ayının 20. gününün sonuna kadar beyan edilir.
 •  Vergi yıllık olarak beyan edilecektir.
 Madde 35 Ödeme Süresi ve Yeri:
     Vergi;
 •  ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar,
 • iki eşit taksitte,
 • taşınmazın bulunduğu yerdeki yetkili vergi dairesine ödenir.
İtirazdan Sonra Başvurabilecek Yargı Yolları:

    İki ayrı dava yolu öngörülmektedir;
1. İtiraz sonucunu tebliğ aldıktan sonra 60 gün içinde İdare Mahkemeleri’nde dava açılabilir.
2. Vergi borcunun tebliğinden itibaren 30 gün içinde Vergi Mahkemeleri’nde de dava açılabilir.

 • Vergi beyanında ve ödeme sırasında kesinlikle ihtirazi kayıtla beyan ve ödeme yapmalıdır. Aksi takdirde iadesi alınamaz.
Değerli Konut Vergisi’nin Kanuna Aykırılığı
4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ve Anayasa’nın Değerlendirilmesi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne Aykırılık
4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 484.maddesi;

 • “1) Taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirlemek, değer bilgi merkezini kurmak, yönetmek ve değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlamak.’’
 •  4) Toplu değerleme çalışmaları sonucunda elde edilen verilere dayanarak istatistikler ve raporlar yayımlamak.

484. madde ile değerleme konusunda, ‘’Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı” yetkilendirilmiştir.

 • Ancak, değerleme yetkisi bulunmayan “Kadastro Daire Başkanlığı”nca yapılmıştır.
Çalışma sonucunda rapor düzenlenmemiştir. İdare aydınlatma yükümlülüğüne aykırı davranmıştır.

 • Değerin neye göre tespit edildiği hakkında bir gerekçeye yer verilmemiştir.
 • Emsal satışların değerlendirildiği belirsizdir.
 • Piyasa araştırması yapıldığına ilişkin bir rapor sunulmamıştır.
Anayasaya Aykırılık

   Kanun Önünde Eşitlik başlıklı 10. Maddesi;

   ‘’Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.’’
    
Vergi Ödevi 73. Madde:
  “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.”
Vergi yükünün “adaletli ve dengeli’’ dağılıtılması gerektiği düzenlenmiştir.

 • Dolayısıyla piyasa şartlarını gözetmeyen usulsüz ve fahiş bir vergilendirme Anayasa’ya aykırıdır.
 • Yıllık yıpranma payı düşünülmemiştir. Emlâk vergisi değer belirlemesinin dört yılda bir yapılacağı belli iken, TKGM’nin değerleme usulü düzenlenmemiştir.
 • Bu tarife artan oranlı düzenlenmemekle adaletsizliğe yol açmıştır.
 • Örneğin; 7.500.000 TL’lik bir meskenin sahibi 22.500 TL vergi öderken, 7.501.000 TL’lik meskenin sahibi 45.000 TL vergi ödeyecektir.
 • Değerdeki 1.000 TL artış vergide 22.500 TL artışa sebep olacaktır.
 •  Vergiyi ödeyemeyenler, haciz yoluyla taşınmazlarını kaybedebileceklerdir.
Kanun Önünde Eşitlik 10. Madde:
   ‘’Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.’’

Anayasa Madde 10: İdare eşitlik ilkesine uygun davranmak zorundadır.
 • Tüm konutlar değerlemeye tabi tutulmamış ve vergilendirilmemiştir.
 • Değerleme, bazı illerdeki belirli mahalleler veya belirli konutlar ile sınırlı kalmıştır.

Bir diğer adaletsizlik;
 • Paylı ve elbirliği mülkiyet konusundadır.
 • Her bir malik kendi hisse payı oranında ödeyecektir. Ancak hissenin 5 milyon lirayı aşmaması bir mağduriyet yaratmaktadır.
 • Özellikle miras olayında karşımıza çıkan elbirliği mülkiyetinde paydaşlar müteselsilen sorumludur.

      Açıklanan nedenlerle itiraz ve yargı yoluna başvurularak hukuk sürecinin başlatılması elzemdir.

     Aksi takdirde mağduriyetin önüne geçilemeyecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

1) TKGM’ye yazılacak itiraz dilekçesinde neler olmalı?
 • İdari işlemdeki eksiklikler,
 • Yazılılık esasına uyulmaması,
 • Gerekçenin tebliğ edilmemiş olması.
Ek olarak;
 • Emlak vergisi beyan değeriniz,
 • Emsal satış bedeli,
 • Emsal konutların satış ilanlarındaki bedel,
 • Yakın zamanda almışsanız konutun alım bedeli,
 •  SPK onaylı bir değerleme şirketine yaptırılacak değerleme,
 • Emsal konutlar için yapılmış raporlar,
 • Kredi kullanıldı ise bankanın raporu,
 • Sigorta şirketince belirlenen değer,
 • Konut imar durumu olup olmadığı ve orman vb. gibi davalar,
 • vb akla gelebilecek her türlü belge, argüman kullanılabilecektir.
2) İtiraz nasıl yapılmalıdır?
 • Şahsen veya yetkili temsilci ile elden TKGM veya tapu müdürlüklerine yapılmalıdır.
3) Dava ne zaman, nerede açılır?
 • İtirazın reddi kararının tebliğinden ve beyanname verildikten sonra 30 gün içinde Vergi Mahkemesi ve/veya
 • 60 gün içinde İdare Mahkemesi’nde dava açılır.
4) Dava yeri neresidir ve muhatabı kimdir?
 • Dava Ankara’da ve TKGM’ye karşı açılacaktır.
5) İhtirazi kayıtla beyan yapılabilir mi?
 • Evet, beyanname üzerinde ihtirazi kayıtla verildiği mutlaka belirtilmelidir.
 6) Dava açmak ödemeyi durdurur mu?
 • Durdurmaz, ihtirazi kayıtla beyan ederek dava açtığınızda dahi vergi ödenmek zorundadır.
 7) Beyan eder ancak ödemezsek ne olur?
 • Amme alacaklarının tahsili usulüne göre maliye tarafından vergi için takibe geçilir. (haciz vb.)
8) Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı almak mümkün mü?
 • Mahkemede yürütmenin durdurulması talebinde bulunulabilir, mahkeme durdurma kararı verirse maliye vergiyi tahsil etmek için dava sonuna kadar bekler.
9) Vergi bedeli değişecek mi?
 • Matrah her yıl otomatik olarak yeniden değerleme oranında artacaktır. Bu nedenle bu konunun yargıya götürülmesi önemlidir.
10) TKGM değeri nasıl belirleyecek?
 • Bu konu kanunla düzenlenmemiştir. İtiraz yazısında bu hususun sorulması ve Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde bilgilerin talep edilmesi gerekir.
 • Kanunun değer belirlemede kullanılacak ölçütleri belirlememiş ve takdiri tamamen yürütmenin insafına bırakmış olması Anayasa’ya aykırılık sebebidir.
 • İtiraz Dilekçesi Örneği
 • Genel Vekaletname Örneği

Teşekkür ederiz.
Yamaner&Yamaner Hukuk Bürosu İletişim Bilgileri:
Tel: 0212 238 10 65 Fax: 0212 238 08 10
E-mail: info@yamaner.av.tr
Av. Nilgün Yamaner Tel: 0532 215 88 67
E-mail: nilgunyamaner@yamaner.av.tr
Adres: Cumhuriyet Cad. Gezi Apt. No:9/9-10 K:5 Taksim Beyoğlu/İST

İLETİŞİM
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”