Makaleler

CORONAVİRÜS ( COVID-19 ) // KAR PAYI DAĞITIMI SINIRLAMASINA İLİŞKİN TTK GEÇİCİ 13. MADDESİ’NDEKİ SÜRE 31/12/2020’YE UZATILDI.

16/04/2020 tarihinde sermaye şirketlerinin kar payı dağıtım sınırlamalarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) Geçici 13. Madde eklenmiş ve yürürlüğe girmişti.

Akabinde, 17/05/2020 tarihinde; işbu maddenin uygulanmasına ve istisnalarına ilişkin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmış ve yürürlüğe girmişti.

TTK Geçici 13. Maddesi’nin son fıkrası uyarınca; 30/09/2020 olarak belirlenen yasak süresini 3 ay uzatmaya veya kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştı. Nihayet, 18/09/2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sürenin üç ay uzatılmasına karar verilmiştir. Böylelikle 30/09/2020 tarihi 31/12/2020’ye kadar uzatılmıştır.

İŞBU UZATIM KARARI İLE BİRLİKTE GÜNCEL DÜZENLEME AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMUŞTUR:

• Sermaye şirketlerinde; 16/04/2020 tarihinden, 31/12/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca %25’ine kadar NAKDEN dağıtımına karar verilebilir.

• Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan ve henüz diğer özkaynak hesaplarına aktarılmasına karar verilmemiş olan tutarlar olarak tanımlanan Geçmiş yıl karları 31/12/2020 tarihine kadar dağıtıma konu edilemez.

• Kanuni yedek akçelerin sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmı ile kanun ve sözleşme gereği ayrılanlar dışında genel kurulca ayrılmasına karar verilen yedek akçeler olarak tanımlanan serbest yedek akçeler 31/12/2020 tarihine kadar dağıtıma konu edilemez.

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na kar payı avansı dağıtımı yetkisi 31/12/2020 tarihine kadar verilemez.

• Genel Kurul tarafından yönetim organına 16/04/2020 tarihinden önce kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans ödemeleri 31/12/2020’ye kadar ertelenir.

Genel Kurul tarafından 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı 16/04/2020 tarihinden önce alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler 31/12/2020’ye kadar ertelenir. Ertelenen ödemelere ilişkin faiz tahakkuk ettirilmez.

• Hesap Dönemi Tebliğ’de; “Hesap dönemi olarak takvim yılını esas alan şirketlerde 2019 yılı hesap dönemini, özel hesap dönemini esas alan şirketlerde ise tamamlanmış olan son hesap dönemi” olarak tanımlanmıştır.

DÜZENLEMEDEN MUAF TUTULAN ŞİRKETLER VE HALLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

  • Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler,
  • İç kaynaklardan sermaye artırımı yapacak şirketler,
  • İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek-2. ve Geçici 23. Maddesi uyarınca yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden faydalanan şirketler ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 24. Maddesi uyarınca nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam eden Şirketler, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’nun Geçici 20. Maddesi ve ilgili Kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi BULUNANLAR HARİÇ, Bakanlık’tan uygun görüş alması şartıyla; 120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler, 
  • Bakanlık’tan uygun görüş alması şartıyla; pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, TTK hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,
  • Bakanlık’tan uygun görüş alması şartıyla; pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 31/12/2020’ye kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler. (Ancak bu halde, pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemeler 31/12/2020’nin sonuna kadar ertelenir.),

  • Kâr payının hesaplanmasında; finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olanlar tarafından TTK M. 88’e göre hazırlanan, bunlar dışında kalanlar tarafından ise Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan finansal tablolar esas alınır.

  •  Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarı, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda bulunan kâr dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamaz.

İLETİŞİM
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”