Makaleler

29/09/2020 TARİHLİ ve 3032 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI ( BANKA HESAPLARINDA STOPAJ ORANLARI )

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 inci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

Madde 1- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 2- 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

2) Mevduat faizlerinden;

i. Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
ii. 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
iii. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
iv. Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i. Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
ii. 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
iii. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.

Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

İLETİŞİM
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”